Technika přeměny dřevní hmoty kontaminované nebezpečnými látkami na materiálově využitelné produkty

Description of this technology is in Czech only. More information.

Technology description


The name of the technology: Technika přeměny dřevní hmoty kontaminované nebezpečnými látkami na materiálově využitelné produkty
Challenge: Odpad a zejména nebezpečný odpad a také cirkulární ekonomika jsou velkými tématy dnešní doby. Každý člověk na této planetě je producentem odpadu a pouze část z něj lze opětovně využít. Využití nebezpečného odpad jako je například znečištěná dřevní hmota a přeměnit jej na využitelný produkt představuje velkou výzvu na poli odpadového hospodářství. Získání dále využitelného materiálu, který je navíc s vysokou bonifikací, představovalo výzvu, která se v rukou vědců VŠB-TUO stala realitou.
Description: Technologie na bázi hydrotermální konverze v podkritickém režimu je schopna zpracovat organické odpady (například odpadní kaly, dřevní hmotu, ostatní organické odpady, některé plasty apod.) na výstupní materiál - uhlík (hydrochar) , který má široké využití. Proces podkritického režimu se realizuje za působení tlaku, v teplotách nižších stovek stupňů celsia. Součástí technologie je i technika další úpravy vyrobeného uhlíku interkalačními postupy na definovanou kvalitu konečného materiálu.
Commercial opportunity: Cílem vývoje bylo již od počátku získat produkt, který bude komerčně uplatnitelný na trhu a tento cíl se postupně naplňuje. Uhlík - hydrochar je využitelný v celé škále nejen průmyslových činností. Nízko bonifikované využití tohoto uhlíku představuje jeho využití jako paliva.. Komerční využití se střední bonifikací předpokládáme v oblasti ochrany životního prostředí (čištění plynného prostředí), zemědělství (zlepšování kvality půd), v domácnosti („otevřený sorbent“ pro likvidaci pachů, plísní a vlhkosti). Uhlík/hydrochar má po úpravě interkalačními postupy vysokou bonifikací a je vhodný pro elektrotechniky (nové materiály pro úložiště energií) a také v oblasti zdravotnictví (specifické materiály na popáleniny).
IP protection status: Podána Patentová přihláška ČR.
Development status:

Phase 3

Corresponds with TRL 5 and TRL 6

Technology validation and implementing it in real environment. Testing the technology outside of the laboratory and its adjustment to external conditions.

  • TRL 5 represents a state where the results of the real environment tests are known and there is an idea of how to deal with the problems found (if any)
  • TRL 6 is a state where a fully functional prototype already exists and is capable of fulfilling all its functions
Partnering strategy: Collaboration licensing
More information:
Images: No picture inserted
Categories: Agriculture Chemistry
Owner of a technology: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Josef Jan Dvořáček
Back to list

Institution

Are you interested about this technology?

For more information about the project, please fill in this online form. The owner of the project will receive your enquiry.

(eg: info@domena.cz)