Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.,
Centrum transferu technologií

Základní informace

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (dále jako CDV“),jako příjemce účelové dotace pro realizaci projektu „Centrum transferu technologií“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání buduje v rámci své stávající struktury zcela nové a funkční pracoviště Centra transferu technologií.

Základním smyslem a klíčovou aktivitu nově vzniklého Centra transferu technologií bude: úspěšná a efektivní komercializace dosažených výsledků výzkumu ve všech oblastech dopravy, jimiž se CDV, zabývá. Významným úkolem nově vzniklého Centra transferu technologií v CDV bude rovněž aktivní vytváření nových výzkumných a komerčních příležitostí a podmínek pro zajištění účelné spolupráce CDV s potenciálními partnery tak, aby byl v CDV realizován výzkum nejenom dle aktuálních potřeb trhu, ale zejména i nových komerčních partnerů. Součástí aktivit Centra transferu technologií bude i příležitost k získání odpovídajících odborných znalostí nevyhnutelných nikoliv toliko pro uzavírání obchodně právních vztahů, nýbrž i pro zajištění plné ochrany stávajících výsledků tvůrčí činnosti CDV.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., bylo zřízeno v roce 2007 ministerstvem dopravy, v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. CDV je právním nástupcem výzkumného ústavu dopravného v Žilině, který vznikl v roce 1954.

Aktuálně je CDV jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti ministerstva dopravy. Svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeby rozvoje dopravy v České republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni. Zabývá se jednak klasickými obory, jako jsou bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních staveb, dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí, ale také ekonomikou dopravy, multimodální dopravou, dopravní psychologií, vzděláváním v dopravě, modelováním dopravní poptávky, systémy hospodaření, geografickými informačními systémy, odbavovacími a parkovacími systémy, telematickými řídicími systémy atd.

Administrativní informace

Celé jméno: Centrum transferu technologií
Součást instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Kontaktní adresa: Líšeňská 33a
636 00 Brno
Web: www.cdv.cz
Členem Transfery od roku: 2017
Typ členství: přidružený člen
Hlavní zaměření výzkumu: Městské, oblastní a dopravní plánování
Znečištění a kontrola ovzduší
Pozemní dopravní systémy a zařízení
Vliv životního prostředí na zdraví
Senzory, čidla, měření a regulace

Kontaktní informace technologií

Jméno a přijmení: Michal Krempl
E-mail: michal.krempl@cdv.cz
Jméno a přijmení: Radka Haitmarová
E-mail: radka.haitmarova@cdv.cz