Recliner with sensors

Description of this technology is in Czech only. More information.

Technology description


The name of the technology: Recliner with sensors
Challenge: Vyšetření břišní oblasti a zejména srdce pomocí magnetické rezonance je oproti jiným (statickým) oblastem lidského těla velmi náchylné na pohybové artefakty z důvodu fyziologického pohybu orgánů v zájmové oblasti. Z tohoto důvodu se tyto pohyby (srdeční a respirační) monitorují, avšak současně používané metody mají své nevýhody, jako například jejich náchylnost na vyšší magnetická pole, nižší přesnost u určitých patologiích srdce, zdlouhavá příprava kvůli nutnosti fixace senzoru k tělu pacienta a jednoúčelovost. Zvýšení komfortu pacienta a celkové zrychlení při zároveň nižších ekonomických nároků je momentálně celosvětovým problémem nejen ve zdravotnictví, ale i v průmyslu.
Description: Systém je schopný detekovat srdeční a dechovou aktivitu, aniž by byly měřené signály rušeny silným magnetickým polem. Dokáže tak spolehlivě řídit snímkování magnetické rezonance a tím zkrátit a zefektivnit vyšetření. Je možné řídit jak snímkování srdce, tak stejně postupovat i při snímkování orgánů v dutině břišní, hrudní, případně pánevní. Systém zabudovaný do podložky, která se vloží do vyšetřovacího lehátka, lze využít pro libovolný přístroj magnetické rezonance.
Z dosažených výsledků (testování prototypu na 40 pacientech) vyplývá, že využití „lehátka“ urychluje vyšetření o tři až pět minut. To by umožnilo lékařům vyšetřit za den více pacientů a snížit i čekací lhůty. Podložka s extrémně citlivými senzory by navíc měla být schopná monitorovat i životní funkce u předčasně narozených miminek.
Commercial opportunity: Výstupem práce je plně funkční řešení, které umožňuje jak monitoraci dechové, tak srdeční aktivity, jehož přesnost byla validována na vysokém počtu zdravých i patologických jedinců. Výsledky série publikovaných studií poukazují, že dané řešení přináší srovnatelné výsledky jako současné konvenčně používané metody, s následující přidanou hodnotou: účinnost není závislá na výši magnetického pole, řešení je levnější a komfortnější pro pacienty díky eliminaci nutnosti fixace sensoru na jejich tělo, čímž v neposlední řadě umožňuje výrazné zkrácení doby vyšetření. Nabízí tak řešení pro jeden z palčivých problémů (nejen) tuzemského zdravotnictví, kterým jsou extrémně dlouhé čekací doby na MRI vyšetření, a zjednodušení velice komplexního vyšetření srdce magnetickou rezonancí, které vyžaduje vysokou spolupráci pacienta během vyšetření, čímž se řadí mezi jedno z nejsložitějších vyšetření.
IP protection status: Patent v ČR.
Development status:

Phase 2

Corresponds with TRL 3 and TRL 4

Feasibility study. There is a realistic design of the technology and the initial tests in the laboratory are leading to the specification of the technology requirements and its capabilities.

  • TRL 3 represents a complete idea of a technology with the design of concrete steps, tests and experiments that will need to be carried out to verify that the idea is realistic
  • TRL 4 is a verification of functionality in the laboratory. The result of TRL 4 is the so-called Proof-of-Concept. Technology is therefore designed and tested for its functionality under limited conditions
Partnering strategy: Collaboration investment licensing
More information:
Images:
Categories: Medical Devices Diagnostics
Owner of a technology: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě
Back to list

Institution

Are you interested about this technology?

For more information about the project, please fill in this online form. The owner of the project will receive your enquiry.

(eg: info@domena.cz)