Zařízení pro automatické testování výkonových kondenzátorů

Popis technologie


Název technologie: Zařízení pro automatické testování výkonových kondenzátorů
Motivace: Měření a testování kondenzátorů ve výrobě je obvykle prováděno signály malé úrovně. Měřením admitance nebo impedance lze můstkovými měřícími metodami měřit např.kapacitu, teplotní závislost kapacity, ztrátový činitel, činitel jakosti apod. v širokém rozsahu měřených hodnot i kmitočtů. Při ověřování maximálních přípustných hodnot se testování provádí v individuálně sestavených obvodech, které musí být konstruovány jako výkonové elektrické zařízení s ohledem na elektrické namáhání všech použitých prvků a jejich chlazení a být napájen signálem, který má velký výkon. Zkušební obvod odebírá i jalový výkon, který může být až o tři řády vyšší než číný výkon. To přináší zásadní problémy s dimenzováním takovéhoto zařízení a při dlouhodobých testech i otázku spotřeby elektrické energie.
Popis: Podstatou řešení je testování výkonových kondenzátorů v režimu, kdy jimi prochází střídavý proud o vysoké frekvenci při minimalizaci potřebného elektrického výkonu a nároků na testovací zařízení. Novost řešení spočívá v doplnění testovaného kondenzátoru induktorem s malými ztrátami. Ztrátový činitel induktoru je srovnatelný se ztrátovým činitelem testovaného výkonového kondenzátoru.Výhodou je vysoce přesná kompenzace jalového výkonu a přizpůsobení měřícího obvodu k budícímu generátoru. Kompenzace je dosaženo automatickou korekcí měřícího kmitočtu podle okamžité hodnoty rezonančního kmitočtu měřícího obvodu. K řízení kmitočtu je použita zpětnovazební smyčka s napětím řízeným oscilátorem, integrátorem a fázovým detektorem.
Komerční využití: Zařízení lze využít jako univerzální náhradu dosud používaných měřících systémů a to jak výrobci výkonových kondenzátorů, tak jejich odběrateli při testování dodaných kondenzátorů.
Status IP ochrany: Český patent č.304363, EPO přihláška
Fáze vývoje technologie:

Fáze 4

Odpovídá TRL 7 a TRL 8

Přechod od prototypu ke konečné, zcela funkční podobě. V této fázi je již prototyp zcela otestován, případně je technologie certifikována a je připravena k masovému nasazení.

  • TRL 7 je fáze, kdy je již prototyp zcela funkční. Nevyžaduje již odborné a speciální zacházení a je připraven pro zacházení běžným uživatelem
  • TRL 8 představuje fázi, v níž je již vývoj technologie zcela ukončen, případně je technologie certifikována. K technologii jsou zpracovány výrobní, provozní a servisní postupy a vše je připraveno pro masovou výrobu a použití
Strategie pro hledání partnera: Licencování
Další informace: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2de15791-f8dc-4d18-9476-4d5a0debe96d?OrgaId=cz00529
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Elektrotechnika
Vlastník technologie: České vysoké učení technické v Praze
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)