Vysoká škola báňská

Základní informace

Útvar komercializace výsledků vědy a výzkumu se zaměřuje na přenos znalostí a technologií mezi univerzitním prostředím a aplikační sférou za účelem jejich komercializace. Cílem je na jedné straně zprostředkovat univerzitě praktické využití vědeckých objevů a technologických vynálezů a na druhé straně umožnit aplikační sféře přístup k nejmodernějším vědeckovýzkumným poznatkům a technologickému vybavení. Pracoviště se specializuje na podporu praktického využití výstupů VaV činnosti a přináší nové podněty pro základní i aplikovaný výzkum. Za tímto účelem nabízíme metodickou pomoc při hledání vhodné formy pro uplatnění inovativního produktu na trhu, právní
podporu při realizaci zvolené cesty komercializace, ověření potenciálu výzkumného poznatku pro komercializaci, případně vyhledání potenciálního obchodního partnera či investora. Pracoviště slouží také jako jednotné kontaktní místo pro snazší orientaci firem ve složité struktuře pracovišť univerzity.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) je součástí systému veřejných vysokých škol a představuje významnou vysokou školu zajišťující vzdělávání studentů v rámci Moravskoslezského kraje a přilehlých regionů. Absolventi VŠB-TUO nacházejí uplatnění nejen v regionu, ale i v rámci celé České republiky i v zahraničí. VŠB-TUO je zaměřena na vzdělávání především v technických a ekonomických oborech. Strategické činnosti VŠB-TUO se dělí na poskytování vysokoškolského vzdělávání, vědu, výzkum, vývojové a tvůrčí činnosti a spolupráci s průmyslem v rámci třetí role univerzity. Tyto činnosti se často prolínají a jako celek tvoří podpůrnou strukturu pro rozvoj regionu. VŠB-TUO má sedm fakult. Součástí univerzity jsou také vysokoškolské ústavy, celoškolská pracoviště a jiná účelová zařízení. Mezi nimi je i Centrum podpory inovací zastřešující transfer technologií mezi univerzitou a aplikační sférou.

O instituci

Celé jméno: Vysoká škola báňská
Členem Transfery od roku: 2014
Typ členství: řádný člen
Hlavní zaměření výzkumu: Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
Informatika
Strojní zařízení a nástroje
Využití počítačů, robotika a její aplikace
Senzory, čidla, měření a regulace
Ostatní materiály

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Centrum transferu technologií VŠB-TUO
Kontaktní adresa: Centrum transferu technologií VŠB-TUO 17. listopadu 2172/15 708 00 Ostrava-Poruba
Jméno a přijmení: Michal Mokroš
E-mail: michal.mokros@vsb.cz

Technologie