Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Základní informace

Přenos získaných poznatků z oblasti základního výzkumu do praxe je v rámci UTB zajišťován CTT, které bylo založeno v roce 2008. CTT poskytuje vědeckým pracovníkům univerzity a spolupracujícím firmám soubor profesionálních služeb zaměřený zejména na oblast průmyslově-právní ochrany výsledků výzkumu a vývoje a zajištění jejich rychlého a efektivního přenosu do praxe, což zahrnuje poradenství, analýzy průmyslově právních vztahů a odborné služby patentových zástupců. Mimo to provádí CTT přímé zastupování UTB ve věci průmyslových práv před Úřadem průmyslového vlastnictví, Evropským patentovým úřadem, Úřadem EU pro duševní vlastnictví a Světovou organizací duševního vlastnictví. Rozvoj činnosti a služeb CTT je v souladu s potřebami regionu a regionálních partnerů a přispívá k zajišťování funkčního transferu výsledků činností aplikovaného výzkumu do praxe.

Strategickým cílem UTB, který je formulován v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti UTB na období 2016–2020, je budovat univerzitu s pevným renomé ve vzdělávacím systému vysokoškolského vzdělávání; zajistit kvalitní výzkum s uznatelnými výstupy v oborech realizovaných na univerzitě, s vysokou mírou užitečnosti pro kontinuální rozvoj regionu; dále rozvíjet přirozené mezinárodní prostředí na UTB; využít znalostní potenciál a podmínky k transformaci UTB do kategorie podnikatelské univerzity; posílit činnost univerzity v oblasti sociální odpovědnosti uvnitř i navenek. Součásti UTB: Fakulta technologická, Fakulta managementu a ekonomiky, Fakulta multimediálních komunikací, Fakulta aplikované informatiky, Fakulta humanitních studií, Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzitní institut, Knihovna, Koleje a menza.

O instituci

Celé jméno: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Členem Transfery od roku: 2015
Typ členství: řádný člen
Hlavní zaměření výzkumu: Průmyslové procesy a zpracování
Sport a aktivity volného času
Potravinářství
Kompositní materiály
Fyzika plazmatu a výboje v plynech

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Centrum transferu technologií UTB
Kontaktní adresa: Univerzitní institut Nad Ovčírnou 3685 760 01 Zlín
Jméno a přijmení: Přemysl Strážnický
E-mail: straznicky@utb.cz
Jméno a přijmení: Ivana Bartoníková
E-mail: bartonikova@utb.cz
Jméno a přijmení: CTT UTB
E-mail: specialista-tt@uni.utb.cz

Technologie